Archive for the ‘právo’ Category

V uplynulých dňoch preletela médiami informácia, že Medzinárodný súdny dvor odobril nezávislosť srbskej provincie Kosovo. Je to však naozaj tak, ako nám to odprezentovali médiá? Je skutočne nezávislosť Kosova v súlade s medzinárodným právom, aj podľa posudku Medzinárodného súdneho dvora? Môže toto rozhodnutie znamenať revolúciu v medzinárodnom práve? (viac…)

Od prvého decembra minulého roka je účinný nový zákon o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí. Predkladatelia zákona si od neho sľubovali zvýšenie úrovne bezpečnosti na športových podujatiach. Táto ich domnienka sa týkala predovšetkým futbalu. Časté boli predovšetkým slová o tom, ako sa zvýši návštevnosť štadiónov po prijatí takéhoto zákona. (viac…)

Obľúbeným tvrdením „demokratov“, „humanistov“ a ich nátlakových skupín je, že pri poberaní sociálnych dávok by nikto nemal byť diskriminovaný a čím je niekto vo väčšej núdzi, tým väčšia podpora by mu mala prislúchať.

Táto fráza pri zavedení v praxi splodí tak tragické dôsledky, aké máme možnosť sledovať v súčasnej dobe. Sociálne byty, podpory v nezamestnanosti, detské prídavky a množstvo iných platieb plynie vrstvám s mizivým ekonomickým potenciálom. Dlhodobo nepracujúci, vychovávajúci početné potomstvo bez akýchkoľvek hygienických či pracovných návykov, s takmer nulovou disciplínou a pochybnou morálkou sú tými, ku ktorým je súčasný sociálny systém najštedrejší. (viac…)

Rasizmus v podaní demokratov

Posted: 29 augusta, 2009 in právo, spoločnosť

Etnické vyhladzovanie, porušovanie rasovej rovnosti či ponižovanie kvôli pôvodu sú podľa súčasného systému a médií najodpornejšími zločinmi akých sa možno dopustiť. Avšak koľko odporného cynizmu a arogancie je v ich humanistických slovách o rovnosti a tolerancii môže vidieť každý, kto s otvorenými očami sleduje skutky mocipánov dneška. Etnické práva tých, ktorým je propaganda tolerantnosti a multietnickosti najviac vnucovaná, sú porušované najviac. (viac…)

Zhromaždenie, ktorého sa národní aktivisti zúčastnili v Šarišských Michaľanoch, bolo zhromaždením neohláseným. Uskutočnilo sa tak kvôli krátkosti času, ktorý uplynul od brutálneho útoku, pri ktorom prišiel nevinný muž o oko. (viac…)

S postupným rozvojom slovanskej spoločnosti na našom území začala vznikať aj potreba vyššej organizácie. Tak sa roľnícke občiny postupne začali meniť na kmene. Špecifikom nášho územia bola aj sústavná hrozba Avarských nájazdníkov, ktorá nútila Slovanov k obrane. Tak začali vznikať kmeňové spojenectvá a zväzy. Ich zavŕšením bol vznik Samovej ríše v roku 623… (viac…)

Ako každé právo, aj slovanské právo bolo prvotne právom zvykovým, nepísaným. Typickou črtou archaických právnych systémov je predovšetkým to, že vychádzajú z morálnych zásad a zvykov, často spojených a podopretých určitou vierou v nadprirodzeno, mysticizmus alebo náboženstvo. (viac…)