Výpoveď o udalostiach v Bánovciach nad Bebravou Polícia brutálnym spôsobom porušovala politické práva !

Posted: 15 decembra, 2009 in spoločnosť

Mnohí z Vás, ktorí čítali moje články, si teraz už určite povedia, že sa opakujem a píšem stále o tom istom. Možno aj trochu oprávnene, veď vo svojich článkoch sústavne kritizujem prácu slovenskej polície a stav slobody na Slovensku.  Netreba ale zabúdať, že sloboda a spravodlivosť sú veľmi neisté. Stačí sa pozrieť len do nedávnej minulosti Československa. Opätovné osobné skúsenosti so zamestnancami Policajného zboru (ďalej len PZ) mi, ale znova a znova nedovoľujú mlčať. Nedovoľuje mi to najmä vedomie, keď vidím, že dnes, 20 rokov od pádu socializmu nám na Slovensku opäť hrozí totalita.

I keď veľmi nerád, už sa pomáli zmierujem s klamármi a zlodejmi v slovenskej politike. Nedokážem sa však zmieriť s  tým, keď vidím, ako naša vláda na Slovensku začína uplatňovať totalitné praktiky za pomoci zneužívania polície.

Zvykol som si už aj na to, že policajtov na slovenských cestách  vláda využíva ako zbojníkov na plnenie štátneho rozpočtu.

Cieľom tohto článku nie je vôbec kritizovať radových členov PZ, keďže tí podľa zákona musia len plniť príkazy svojich nadriadených. Moja kritika je skôr smerovaná voči našim politickým špičkám, vzhľadom k tomu, že práve podľa zákona o Policajnom zbore § 1, činnosť PZ kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.

Na úvod môjho článku chcem podotknúť, že nie som rasista, člen žiadnej extrémistickej skupiny a rovnako nie som členom žiadnej politickej strany(ľudí vždy posudzujem v prvom rade na základe správania).

Som len obyčajný človek, ktorý sa zaujíma o spoločenské dianie a politiku. Práve preto som sa rozhodol dňa 5.12. 2009 zúčastniť so svojimi kamarátmi, v Bánovciach nad Bebravou petičnej akcie za vznik novej politickej strany pod názvom NAŠE SLOVENSKO.  Podporiť spomenutú petíciu som sa rozhodol najmä preto, lebo si myslím, že z hľadiska demokracie a plurality názorov je potrebné, aby na Slovensku dostali možnosť presadiť sa aj iné politické subjekty ako tie súčasné.

Keďže pracujem ako príslušník mestskej polície (ako verejný činiteľ), som si plne vedomí,  že je absolútne nevhodné, aby z mojej strany dochádzalo k protiprávnemu konaniu. Aj preto som si počas celej petičnej akcie dával veľký pozor, aby som neporušil niektorý zo zákonov SR. Veď aj podľa Zákona o obecnej polícii je mojou povinnosťou dbať na vlastnú česť a dôstojnosť,  pričom som tiež viazaný sľubom zachovávať ústavu a zákony.

Celá akcia  začala niečo pred 14:00 hodinou na Námestí Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou, spontánnym prejavom jednej nespokojnej občianky. Po chvíli ale boli ľudia na námestí bezdôvodne vyzvaní príslušníkom PZ aby sa rozišli. Tu si však pán policajt asi neuvedomil, že podľa platných zákonov v SR- Zákon o petičnom práve č. 85/1990,  na uskutočnenie petície nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nakoľko pri výkone petície na námestí nenastalo obmedzenie cestnej premávky a ani nedošlo k žiadnemu inému porušovaniu zákonov, polícia nás obmedzovala neoprávnene.

Každý má právo sám ,alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami prostredníctvom petície.

Ako dôkaz môjho tvrdenia dole uvádzam niektoré časti zo zákona o petičnom práve.

§ 2

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť  nikomu na ujmu.

§ 4

Každý  má právo akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili.

Na účel petície môžu byť podpisové  hárky vystavené na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať  obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb.

Vzhľadom k tomu, že svojou účasťou na spomenutej petičnej akcii som sledoval presadzovanie plurality názorov a demokracie, vyzval som cez megafón účastníkov stretnutia, aby sa nerozchádzali a podporili svojimi podpismi petíciu na vznik novej politickej strany NAŠE SLOVENSKO.

Po sústavných vyhrážkach zo strany zamestnanca Pohotovostného policajného útvaru (ďalej len PPÚ), že ak neopustíme námestie budú použité donucovacie prostriedky, jeden z miestnych občanov Bánoviec nás všetkých okolo stojacich vyzval, aby sme sa premiestnili z námestia na blízke parkovisko, kde budeme pokračovať v petícii.

Na novom mieste (na parkovisku), obkolesený po zuby ozbrojenými a maskovanými príslušníkmi (PPÚ) som tak opäť začal vyzývať občanov k podpore petície. Počas mojich výziev som tiež občanom v rámci slušnosti a zákona pripomínal súčasné spoločenské problémy. (Čo som pokladal za úplne logické, keďže cieľom môjho rozprávania cez megafón bolo občanom ozrejmiť význam petície.)

V tejto chvíli ku mne podišiel príslušník PZ (veliteľ zásahu), ktorý mi oznámil, že na tomto mieste môžeme pokračovať v petícii, ale upozornil ma, aby som prestal vyzývať občanov k podpore petície cez megafón.

Nato som však pána policajta upozornil, že v rámci petičného práva mám právo akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Po chvíľke sa tento príslušník ku mne opätovne priblížil a znova ma vyzýval aby som prestal používať megafón (vôbec však neuviedol dôvod). Moja reakcia na jeho výzvu bola, že som cez megafón kriticky upozornil občanov „ Pán policajt chce obmedziť jedno z mojich Ústavou SR garantovaných práv – slobodu prejavu!“

Sloboda prejavu  patrí medzi Politické práva, ktoré upravuje tretí oddiel druhej hlavy Ústavy.

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú  zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu…

Rovnako musím pripomenúť, že k dôležitým politickým právam patrí aj právo pokojne sa zhromažďovať a združovať.

Od momentu keď som však upozornil občanov na to, že pán policajt chce bezdôvodne obmedziť moju slobodu prejavu si toho už moc nepamätám. Ucítil som ako ma niekoľký maskovaní príslušníci  PPÚ hodili na zem a vykrútili mi ruky. Následne ma príslušníci PPÚ odviedli o niečo ďalej a nasadili mi putá. Tu si ma už prevzali ich nemaskovaný kolegovia z PZ. Potom ako som bol predvedený príslušníkmi PZ na ich útvar, požiadal som vzhľadom na zranenie ktoré mi bolo spôsobené v dôsledku zákroku príslušníkov PPÚ a veľkú bolesť malíčka ľavej ruky o lekárske ošetrenie. I keď, som našťastie neutrpel žiadne vážnejšie zranenie, aj tak som bol veľmi znepokojený stavom slobody na Slovensku. Veď len preto, že som chcel uplatniť svoje politické práva vyplývajúce z Ústavy SR, mi polícia obmedzila osobnú slobodu a dnes čelím obvineniu z Priestupku za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

Aj vzhľadom k tomu, že polícia nesmie prekračovať svoje právomoci, sa niektorí odvážni účastníci petičnej akcie rozhodli podať trestné oznámenie s cieľom prešetriť činnosť policajtov.

Po tom, ako som bol konečne po 3 hodinách prepustený a prišiel som domov, boli pre mňa ďalším veľkým sklamaním slovenské masmédia, ktoré ihneď celé stretnutie opovržlivo nazvali akciou extrémistov.

Sám som videl, že prevažná časť  účastníkov petičnej akcie boli obyčajní ľudia, ktorí len prišli vyjadriť svoje znepokojenie nad tým, že dnes sú na Slovensku pred slušnými pracujúcimi občanmi uprednostňovaní asociálni Rómovia. Ako vhodný príklad dvojitého metra môžem tiež pripomenúť, že v Košiciach podľa informácií rádového policajta poskytnutých TV JOJ dostali príslušníci PZ v Košiciach od svojich nadriadených príkaz neudeľovať pokuty Rómom a bezdomovcom z dôvodu ich nevymožiteľnosti.

V masmédiách bolo tiež súvislosti s touto petičnou akciou vyzdvihovaný zásah  polície, keďže údajne zabránila stretu účastníkov zhromaždenia s miestnymi ozbrojenými Rómami.

Ďalším dôkazom nespravodlivosti a dvojakého prístupu voči slušným pracujúcim občanom a asociálnym Rómom   bolo vyjadrenie policajnej hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. V televízii hovorkyňa uviedla, že polícia v súvislosti s akciou národovcov predviedla len 8 osôb, pričom vôbec nespomenula porušovanie zákona zo strany Rómov. Z televíznych záberov však bolo každému zrejmé, že v okolí účastníkov petičnej akcie sa beztrestne pohybovalo desiatky Rómov, ozbrojených tyčami, palicami a sekerami. Pritom takéto správanie Rómov bolo jednoznačne v rozpore so zákonom a možno ho považovať za závažný priestupok.

Podľa § 47, Zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto:

nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable…, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie ,alebo hrozbu násilím.

Vzhľadom k tomu že sa ozbrojení Rómovia  mohli po Bánovciach  beztrestne pohybovať a naopak bezbranným, pokojne zhromaždeným Slovákom boli políciou obmedzované ich politické práva, došlo v tomto prípade tiež k porušeniu prvého oddielu druhej hlavy Ústavy SR, podľa ktorého:

(2)   Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov po-škodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Často si kladiem otázku, ako sa na Slovensku rómska problematika, demokracia a stav slobody budú vyvíjať? Dúfam však, že nikdy nepríde deň, keď sa budeme cítiť vo vlastnej krajine ako cudzinci a báť sa verejne povedať svoj názor. Len budúcnosť nám ukáže, ako sa to všetko ešte vyvinie, ale v prvom rade: závisí to jedine na nás.

Marián Mišún

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s